Al ruim 10.000 cursisten gingen je voor
Al ruim 10.000 cursisten gingen je de afgelopen 15 jaar voor

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Han Schnek fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
- Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing en toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Han Schnek fotografie en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Han Schnek fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Inschrijvingen en bestellingen
Het inschrijven voor workshops en bestellen van andere diensten of producten kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving of bestelling verklaart Deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelnemer verbindt zich dan ook tot betaling van het cursusgeld resp. aankoopbedrag. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een workshop.

5. Herroeping en annuleren
Wanneer Deelnemer een consument is en de inschrijving resp. bestelling via het internet of telefonisch is gedaan, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een cursus of workshop) of bestelling van een ander product of dienst binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen herroepen. De termijn begint te lopen de dag nadat Deelnemer het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgesloten.

Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan per e-mail. Het e-mailadres is han@schnek-fotografie.nl. Herroepen is niet mogelijk nadat Deelnemer voor het eerst ingelogd is op het online lesmateriaal van de cursus/workshop. Herroeping is ook niet mogelijk voor een fotoreis. En evenmin bij aankoop van een digitaal product, zoals een ebook of online cursus. Na de wettelijke termijn van 14 dagen is annuleren niet meer mogelijk.

6. Restitutie
In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 14 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de Deelnemer en Han Schnek fotografie te lopen vanaf het moment van verzending van de herroeping e-mail.

7. Verplaatsen
Als Deelnemer een inschrijving wil verplaatsen naar een andere datum is het onderstaande van toepassing:
– tot 14 volle dagen voor de cursus/workshop kan deelname kosteloos verplaatst worden naar een andere datum,
– vanaf 14 dagen voor de cursus/workshop is verplaatsing niet meer mogelijk. 

Een eerder verplaatste cursus/workshop kan niet opnieuw verplaatst. In het geval Deelnemer verhinderd is wegens ziekte of andere omstandigheden, dient Deelnemer zelf een vervanger te zoeken.
 
8. Betaling
Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk zeven werkdagen na bevestiging van de inschrijving resp. bestelling ontvangen te zijn op de bankrekening van Han Schnek fotografie. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
 
Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Deelnemer is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van het factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
 
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro
 
Han Schnek fotografie heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Han Schnek fotografie, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Han Schnek fotografie is ontvangen.
 
Alle geleverde producten blijven het eigendom van Han Schnek fotografie tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de Deelnemer Han Schnek fotografie ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

9. Annulering
Han Schnek fotografie behoudt te allen tijde het recht voor om een workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Deelnemer wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de workshop per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast.

10. Aansprakelijkheid
Han Schnek fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Deelnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Han Schnek fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11. Faillissement/surseance
Zowel Han Schnek fotografie als de Deelnemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

12. Klachten
Klachten kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan Han Schnek fotografie. Mochten Deelnemer en Han Schnek fotografie niet tot overeenstemming komen kan Deelnemer de klacht altijd voorleggen aan het Europese Onlineplatform voor Geschillenbeslechting.

13. Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Han Schnek fotografie en de Deelnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Laatst gewijzigd op 10 april 2024


Han Schnek fotografie cursus

Fotografie cursussen waar je écht wat aan hebt.

Contact
06 2606 6606
06 2606 6606
han@schnek-fotografie.nl

Adressen
Begijnhof 20, 2011 HE Haarlem
Utrechtsedwarsstraat 13-1, 1017 WB Amsterdam
Voetiusstraat 3, 3512 JL Utrecht
Wijnhaven 36, 3011 WS Rotterdam

Fotografie cursussen waar je écht wat aan hebt